Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym- Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Gmina Pełczyce ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy  wdrożeniowej.

Więcej szczegółów na stronie BIP