Gmina Pełczyce podpisała umowę na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door- to- door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Całkowita kwota dofinansowania 386 717,84 zł (w tym dofinansowanie z UE 325 925,80 zł).

Projekt pn. „Usługi transportu door- to- door w Gminie Pełczyce” jest skierowany do min. 180 osób- mieszkańców Gminy Pełczyce z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (lub dokument równoważny), osoby bez orzeczenia  o niepełnosprawności, które posiadają trwałe lub czasowe trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, w tym: osoby w wieku emerytalnym, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome lub słabowidzące.

Usługa transportu door- to- door będzie realizowana przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach.

Osoby uprawnione do przewozów, będą mogły z nich korzystać wyłącznie w celu realizacji działań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania barier związanych  z problemami dotarcia do wybranego miejsca i dostępem do usług publicznych, oraz ułatwi dostęp do integracji społeczno- zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.