Nazwa programu

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Oś priorytetowa

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Nr umowy o dofinansowanie

Umowa o powierzenie grantu nr 3356/1/2021

Tytuł projektu

 

Cyfrowa Gmina

Całkowite koszty projektu

 

231 300,00 zł

Wartość dofinansowania

231 300,00 zł

Okres realizacji projektu

jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30.09.2023 r.

Cel realizacji projektu

Celem projektu jest głównie poprawa cyberbezpieczeństwa i właśnie działania w obszarach:

- Cyfryzacja urzędów JST

- Edukacja cyfrowa urzędników

- Cyberbezpieczeństwo

Opis projektu

Wykonanie diagnozy cyberbezpiczeństwa, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń w ramach podniesienia kompetencji pracowników.

Strona internetowa projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)