Wniosek online już od 1 lipca !

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach, informuje, że od 01 lipca 2020r. można składać online  przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2020r.  drogą tradycyjną ( w formie papierowej) Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r.

Komu przysługuje świadczenie ?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 –go roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 – go roku życia.

Dla kogo?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dziecka, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.