STATUT MIEJSKO-GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Jednostka organizacyjna pod nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach zwany w dalszym ciągu Ośrodkiem działa w oparciu o:

1) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

2) ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zmianami),

3) niniejszy Statut.

§ 2.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Pełczyce

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. Siedziba mieści się w Pełczycach, a terenem działania jest obszar Gminy Pełczyce.

§ 4. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Pełczyc, zwanej dalej Burmistrzem.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i przedmiot działania

§ 5.1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy, organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

§ 6. Zakres działania Ośrodka określają:

1) Ustawy i akty wykonawcze do ustaw,

2) Uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach zwanej dalej Radą Miejską i zarządzenia Burmistrza.

§ 7.1. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w § 6 statutu.

2. Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu głównie ochronę poziomu życia osób i rodzin.

§ 8.1. Ośrodek, w zakresie świadczonej pomocy społecznej, współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, w tym szczególności z organizacjami kościelnymi, stowarzyszeniami oraz pełni rolę koordynatora rozwiązywania poszczególnych problemów społecznych w stosunku do tych organizacji.

§ 9. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać je osobom potrzebującym.

§10. Ośrodek może w swoich strukturach tworzyć inne formy wsparcia dziennego.

§ 11. Rada Miejska może nałożyć na Ośrodek obowiązek realizacji innych zadań.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie ośrodkiem

§ 12.1.Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Pełczyc.

3. Kierownik załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia burmistrza lub wynikającego bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.

§ 13.1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

2. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

3. Kierownik i pracownicy w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (Dz. U z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

§ 14.1. Strukturę organizacyjną Ośrodka zatwierdza Burmistrz na wniosek kierownika.

2. Organizację wewnątrz Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika.

§ 15. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

 

ROZDZIAŁ IV

Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 16. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Pełczyce.

§ 17. 1. Burmistrz zapewnia Ośrodkowi m.in. niezbędne do prowadzenia działalności: budynek, urządzenia, sprzęt, wyposażenia pomieszczeń.

2.Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do wysokości określonej w planie finansowym kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 18. 1. Sprzedaż i kasacja środków trwałych wymaga zgody Burmistrza.

2. Likwidację wyposażenia w użytkowniku, o którym mowa w § 17 ust. 2 Ośrodek przeprowadza na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Kierownik na wniosek komisji likwidacyjnej powołanej w Ośrodku.

§ 19. Formą organizacyjno – prawną funkcjonowania jest jednostka budżetowa.

§ 20.1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu Miasta i Gminy.

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet Państwa.

§ 21.1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzony przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miejską, przyjmowany przez Burmistrza w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.

2. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza oraz Kierownika (w zakresie wynikającym z upoważnienia).

§ 22. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymywanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymywanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 23. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego księgowego lub w czasie ich nieobecności osób przez nich upoważnionych.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 24. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Logo bip png 23.46 KB Agnieszka W.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 05, maj 2018 13:57 Agnieszka W.
Artykuł został zmieniony. niedziela, 06, maj 2018 06:38 Agnieszka W.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 06, maj 2018 06:39 Agnieszka W.