Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - ZUW Szczecin

Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu choszczeńskiego a także zakres realizowanych przez nich oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych stosujących przemoc w rodzinie.

Wykaz obecnego funkcjonowania podmiotów zapewniających miejsca schronienia osobom doświadczającym przemocy domowej na terenie województwa

Rejestr podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom doznającym przemocy domowej

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową

Wykaz gminnych zespołów interdyscyplinarnych

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

KARTA INFORMACYJNA DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE

KARTA PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE