Ogłoszenie

Kategoria: Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce Opublikowano: czwartek, 11, styczeń 2018 Agnieszka W. Drukuj E-mail

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

Opiekuna domowego

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Opiekuna specjalistycznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach zatrudni trzy osoby na stanowisko opiekuna na okres trwania projektu. Praca wykonywana będzie na terenie Gminy Pełczyce w ramach projektu:

,,Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

1. Wymagania niezbędne :

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

wykształcenie średnie, lub posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekunka domowa, asystent osobisty osoby niepełnosprawne, opiekunka specjalistyczna

zgoda na uczestnictwo w szkoleniach

 

2.Wymagania dodatkowe :

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- umiejętność organizowania pracy w domu chorego

- samodzielność,

- doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej

- dyskrecja

- wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres obowiązków:

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z

dostarczaniem produktów żywnościowych, czynności związane z prowadzeniem

gospodarstwa domowego),

opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej)

zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie,

utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną)

 

4.Wymagane dokumenty :

- list motywacyjny,

- cv oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne

postępowanie karne,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na

określonym stanowisku,

- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej

zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w MGOPS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662 ) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r, Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

 

5.Informacje dodatkowe:

Opiekun domowy – praca w wymiarze 40 godzin miesięcznie, umowa zlecenie, praca na okres 2 lat, rozpoczęcie szkolenia luty 2018 r, praca od 01.03.2018 r.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – praca w wymiarze 160 godzin miesięcznie, umowa zlecenie, praca na okres 2 lat, rozpoczęcie szkolenia luty 2018 r, praca od 01.03.2018 r.

Opiekun specjalistyczny – praca w wymiarze 40 godzin miesięcznie, umowa zlecenie, praca na okres 2 lat, rozpoczęcie szkolenia luty 2018 r, praca od 01.03.2018r.

 

6.Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty należy składać :

osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach w godzinach urzędowania

tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz.7.15 do 15.00, wtorek od godz.7.15 do 16.00,

lub przesłać na adres :

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Starogrodzka 12

73-260 Pełczyce

w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Opiekun w MGOPS w Pełczycach'' do 22.01.2018r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane . O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Odsłony: 1044