Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Kategoria: Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce Opublikowano: wtorek, 02, styczeń 2018 Agnieszka W. Drukuj E-mail

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

,,Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce’’

ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY

I. Wymagania niezbędne
a) Obywatelstwo polskie
b) Posiadanie wykształcenia:
   wyższego na kierunku pedagogika lub psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
   lub wyższego na dowolnym kierunku, uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanego co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub
   studiów podyplomowych obejmujących zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011r.)
c) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) Nieposzlakowana opinia
f) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona
g) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
h) Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód


II. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b) Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
c) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
d) Umiejętność współpracy w zespole
e) Odporność na sytuacje stresowe
f) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
g) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych
h) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres

III. Zakres wykonywanych zadań
a) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzin
b) Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
c) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi
d) Wspieranie aktywności społecznej rodzin
e) Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
f) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
g) Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
h) Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
i) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
j) Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
k) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
l) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
m) Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
n) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
a) Praca w siedzibie MGOPS w Pełczycach ul. Starogrodzka 12, 73-260 Pełczyce
b) Praca na umowę zlecenie w wymiarze 160 godzin/m-c, na okres 1 roku
c) Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach umowy zlecenia w systemie zadaniowego czasu pracy, praca biurowa oraz praca w środowisku z rodzinami


V. Wymagane dokumenty
a) List motywacyjny
b) Życiorys (CV)
c) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
d) Kserokopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy
e) Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw obywatelskich
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne skarbowe
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem
Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku


VI. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w MGOPS w Pełczycach, Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce’’ w terminie do 19.01.2018 r., do godz. 10:00.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Odsłony: 1083