Gmina Pełczyce
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pełczycach dokonał wyboru partnera do projektu Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych 
w interesie ogólnym.

Partnerem został: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
i Niesamodzielnych 
ul. Kminkowa  182 e, 62-064 Plewiska