OGŁOSZENIE

Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Pełczycach przy współpracy MGOPS w Pełczycach informuje, będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019r. 

Pomoc w formie żywności będzie wydawana na podstawie wydawanych
od  10 luty 2020 r., do 20 marca 2020r., 
skierowań przez  MGOPS tylko na jeden dowód osobisty ( dla jednej  rodziny).

Skierowania wydawane będą dla rodzin, osób spełniających kryteria dochodowe tj:
- 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej  
- 1056,00 zł dla osoby w rodzinie
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej :
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gosp. domowego, trudności w przystosowaniu do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Informacja o terminie wydawanej żywności podana zostanie w odrębnym ogłoszeniu.

Odsłony: 333