Informacja

Na podstawie z art. 17.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 ) do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym należy: „ opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka ‘’. Trwają więc konsultacje społeczne w sprawie opracowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEWÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2016 – 2020 wg załączonego harmonogramu prac.

 

Harmonogram

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Spotkanie wprowadzające Gminnego Zadaniowego Zespołu Integracji Społecznej

17.09.2015r.

2.

Opracowanie diagnozy + ankiety

do 30.10.2015r.

3.

I warsztat – konsultacje środowiskowe z radnymi i władzami gminy ( wyniki ankiet, wizja i misja, cel strategiczny )

do 17.11.2015r.

4.

II warsztat – opracowanie i zatwierdzenie celów szczegółowych

do 30.11.2015r.

5.

Opracowanie i przekazanie dokumentu

do 31.12.2015r.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ANONIMOWEJ ankiety skierowanej do mieszkańców gminy Pełczyce. Państwa odpowiedzi umożliwią nam przygotowanie nowej Strategii.

Wypełnij Ankietę [pobierz]

Odsłony: 2128