OGŁOSZENIE

Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Pełczycach przy współpracy MGOPS w Pełczycach informuje, że na przełomie miesiąca listopada-grudnia 2018r., będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018r.

Przypominamy, iż pomoc w formie żywności będzie wydawana na podstawie wydawanych skierowań od 01 października do 31 października 2018r. przez MGOPS tylko na jeden dowód osobisty ( dla jednej rodziny).
Skierowania wydawane będą dla rodzin, osób spełniających kryteria dochodowe tj:
- 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056,00 zł dla osoby w rodzinie
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy  o pomocy społecznej :
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Informacja o terminie wydawanej żywności podana zostanie w odrębnym ogłoszeniu.

Odsłony: 71